ഇതുപോലൊരു അബദ്ദം നിങ്ങൾക്കും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ…